R1 Goat
Právě hraje:
RADIO 1
02:00 - 06:00
on-line přehrávač

SOUTĚŽNÍ ŘÁD RADIA 1

1.11. 2015 - V Praze

MEDIA CLUB, s.r.o., Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, IČ 29413982, DIČ CZ29413982
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204565
Bankovní spojení : ČSOB,a.s., č.ú.: 117462313/0300
(dále jen „Organizátor“ či „Radio 1“)

 1. Podmínky účasti v soutěžích organizovaných nebo spoluorganizovaných Organizátorem:
  Soutěže se může zúčastnit každý člověk, který má trvalé bydliště na území České republiky, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (viz blíže definice dle občanského zákoníku) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci konkrétní rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.
  V případě, že soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v soutěži a stane se vítězem některé z cen soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.
  Účast v soutěži začíná právním jednáním soutěžícího uvedeného v konkrétním herním řádu soutěže, a to zpravidla vytočením telefonního čísla vyhlášeného organizátorem soutěže. Tímto okamžikem zároveň účastník soutěže vyslovuje souhlas s tímto herním řádem a herním řádem konkrétní soutěže, které se svým jednáním zúčastňuje.
  Účast v soutěži není omezena věkem, není-li v konkrétním herním řádu soutěže uvedeno jinak.
  Účastí v soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let jejich zákonní zástupci), že v případě výhry má organizátor soutěže právo použít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely Organizátora a pro účely rozhlasového vysílání na stanici, pro kterou je příslušná soutěž organizována a dále souhlasí s tím, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách Organizátora soutěže.
  Jeden soutěžící se může stát výhercem soutěží na Radiu 1 maximálně 1 x za 30 dní, ve speciálních dlouhodobých soutěžích typu Balíček Radia 1 či Festivalová taška Radia 1 1x za dobu trvání soutěže.
  Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry jsou nepřenosné.
 2. Předání výhry/výher:
  Výhry budou výherci předány v sídle Radia 1, Říčanská 2399/3, Praha 10 Vinohrady v termínu a čase dohodnutém s kontaktní osobou pověřenou Organizátorem soutěže ke zpracování výher – recepční Radia 1 , není-li dohodnuto jinak /např. guestlist u vstupenek na kulturní akce/. Výdej výher v sídle Radia je možný ve všední dny od 9.00 do 17.00 hodin. Cenu je možné si vyzvednout nejpozději do 30 dnů ode dne výhry.
  V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve výše uvedeném čase a místě, ztrácí na výhru nárok a výherci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Organizátora soutěže.
  Organizátor soutěže nemá za povinnost zasílat výhry poštou. Pokud se tak po domluvě s výhercem stane, není odpovědný za případnou ztrátu či nedoručení zásilky a výherce nemá nárok na náhradní výhru.
 3. Uveřejnění pravidel soutěže:
  Tato pravidla soutěže budou uveřejněna na internetovém serveru www.radio1.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny organizátora soutěže.
 4. Oprávnění organizátora soutěže:
  Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení s konečnou platností a účastníci soutěže jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.
  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu nebo kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem.
  Organizátor soutěže si dále vyhrazuje tento herní řád a/nebo herní řády konkrétní soutěže měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž kdykoliv přerušit nebo ji zcela odvolat.
  Tento herní řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na výše uvedeném internetovém serveru.

 V Praze 1.11.2015

bez autora